Font Grossa i Salt del Purgatori (Centelles)

Des de l'Edat Mitjana, quan disposem dels primers documents escrits (segles IX-X), les aigües del terme de Centelles han estat aprofitades per a diversos usos, segons el moment històric i les necessitats de la societat. Així, són nombrosos tant les referències com els vestigis materials de fonts més o menys monumentals, rescloses i séquies, espais de regadiu, molins, etc. Els molins, situats en diferents indrets del terme, a part del seu interès patrimonial, serveixen de fites per copsar la diversitat paisatgística d'un itinerari entre la Costa de Centelles i de Vall del Congost, passant pel nucli antic.


FONT GROSSA

L'any 2005 es van descobrir un empedrat i dos espais per fer foc, estructures que fan pensar en un punt de tractament de la llana dels paraires. Un dels gremis més rellevants de Santa Coloma de Centelles amb més de 30 famílies treballant-hi a mitjan segle XVI. Els molins drapers i els espais per al tractament de la llana expliquem la menció del camí draper que comunicava els masos de les Canes, Rossell i Llavina amb la vila de Santa Coloma.

SALT DEL PURGATORI

Els torrents del municipi de Centelles són curts i tots ells amb un pendent considerable, la qual cosa fa que generalment formin cascades i salts d'aigua originats pel tipus de material que travessen, amb alternança de materials durs i tous. Es poden observar alguns trams dels torrents engorgats de rellevant singularitat i bellesa, com el Salt del Purgatori i el Salt de l'Infern, tots dos situats en el curs del torrent de la Llavina.